Przeciwdziałanie skutkom pandemii - konkurs dla MSP - Giko

Przeciwdziałanie skutkom pandemii – konkurs dla MSP

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie specjalnego konkursu na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP województwa śląskiego.

Konkurs będzie przeznaczony dla firm, które mogą skorzystać z pomocy de minimis.

Konkurs ma z założenia być prowadzony w dużo szybszym trybie niż obecnie znane konkursy i ma umożliwić nawet 85 % wsparcia m.in. na:

 1. nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
 2. mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
 3. zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
 4. koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników;
 5. sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/ świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000,00 zł

W ramach konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć ostatecznie jeden wniosek o dofinansowanie.

Do dofinansowania mogą być wybrane projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1.02.2020.

Konkurs jest odpowiedzią na obecną sytuację - stąd preferowane (poprzez wyższą punktację) będą firmy, które prowadzą dominującą działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki COVID-19, takie jak:

 • Gastronomia,
 • Hotelarstwo,
 • Turystyka,
 • Przemysł czasu wolnego,
 • Handel detaliczny,
 • Usługi kosmetyczne, fryzjerskie i rehabilitacyjne.
 • Produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.

Wyższa punktacja zostanie zapewniona po udowodnieniu spadku obrotów spowodowanych wystąpieniem COVID-19 o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek obrotów.

Niekwalifikowalne w ramach konkursu są:

 1. wszelkie koszty aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze,
 2. zakup nieruchomości zabudowanej/lokali przeznaczonych dla celów mieszkaniowych,
 3. koszty robót i materiałów budowalnych nieruchomości zabudowanej lub wyodrębnionych lokali przeznaczonych w całości lub w części dla celów mieszkaniowych

Instytucja publikuje pytania i odpowiedzi dot. konkursu pod następującym linkiem:

https://www.scp-slask.pl/czytaj/pytacie_o_wsparcie_msp_w_ramach_specjalnego_konkursu_my_odpowiadamy

Na ten moment konkurs jest na etapie przygotowywania. Nie został jeszcze ogłoszony a tym samym nie są znane ostateczne założenia. Niemniej jednak warto się do niego przygotować.